Home » Zespół ds. integracji Lokalnej w GOPS w Sokolnikach

Zespół ds. integracji Lokalnej w GOPS w Sokolnikach

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku ze swoją misją niesienia skutecznej pomocy mieszkańcom gminy Sokolniki w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych duży nacisk kładzie na realizację  środowiskowej pracy socjalnej tj. na pracę z lokalną społecznością poprzez stałą i ścisłą współpracę z instytucjami z terenu gminy, organizacjami pozarządowymi, identyfikowanie potrzeb i określanie kierunków rozwoju wybranych zagadnień polityki społecznej.

Temu celowi służy usytuowanie w strukturach tutejszego Ośrodka od 01 stycznia 2019 roku Zespołu ds. Integracji Lokalnej w skład, którego wchodzi: kierownik GOPS, trzech pracowników socjalnych oraz asystent rodziny. Głównym celem organizatorów społeczności lokalnej jest aktywizacja, jako działanie socjalno-wychowawcze, które ma spowodować wzrost aktywności mieszkańców oraz zwiększyć ich udział w życiu społecznym, poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia grup społecznych. Nasza praca jest szczególnie ważna w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie własnych potencjałów oraz zasobów najbliższego środowiska.

Działania 2019:

Informator Seniora

Spacerem po arboretum

Kosmetolog dla Seniorów

O wychowaniu z psychologiem

Czekoladowe zakończenie wakacji

Wakacyjny Piknik 2019

Sokolniki na Wojewódzkich Dniach Seniora

Wakacyjne Koralikowo

Las bliżej nas

Edukacja dla bezpieczeństwa

Seniorzy zainteresowani finansami

Informacje 500 + także na Dniach Gminy Sokolniki

Seniorzy o samoobronie

Ciasteczkowo na Bajkowym Dniu Dziecka

Sąsiedzkie spotkanie Seniorów z Sokolnik

Warsztaty psychologiczno – plastyczne z GOPS w Sokolnikach

ABC świadomego Seniora – ciąg dalszy

Gminny Dzień Rodziny w Sokolnikach

Spacer po zdrowie

Warsztaty kreatywno-plastyczne z GOPS

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Cyberprzemoc

Spotkanie informacyjne „ABC świadomego seniora w gminie Sokolniki”

Pierwszy dzień ferii za nami!

Chodzi o rodzinę , chodzi o czytanie

Infolinia konsumencka

Seniorzy chętnie badali słuch

Dzień Sołtysa w Gminie Sokolniki

Spotkanie z dietetykiem

Kreatywnie z GOPS

Prawo Konsumenta dla Seniorów

Żegnamy zimę, witamy wiosnę!

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w ramach POPŻ Podprogram 2018

Warsztaty wiosenno-wielkanocne już za nami

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.10.2019 r. (wtorek)

Świadczenie wychowawcze (500+)
21.10.2019 r. (poniedziałek)

Informator Seniora
Rodzina 500 logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia