Home » Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

O pomoc materialną może ubiegać się rodzic, opiekun prawny, ustawowy lub pełnoletni uczeń zarówno szkoły publicznej, jak i prywatnej. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.
Źródłami udzielania pomocy materialnej są środki przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (właściwej ze względu na zakres podmiotowy prawa do pomocy materialnej). W gminie Sokolniki stypendia szkolne realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Pomoc materialna jest udzielana w celu:
• Zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
• Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia
• Wspierania edukacji uczniów zdolnych

O pomoc materialną mogą występować:
• Rodzice oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
• Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.
Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Stypendium szkolne, nazywane często socjalnym, przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Jest ono wypłacane w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium może być udzielone w formie:
• Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
• Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zarówno stypendium jak i zasiłek szkolny mogą być przyznane z urzędu albo na wniosek:
• Rodziców
• Pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka
• Dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka
Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

UCHWAŁA NR XXVII/177/2013 RADY GMINY SOKOLNIKI

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia