Home » Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

O pomoc materialną może ubiegać się rodzic, opiekun prawny, ustawowy lub pełnoletni uczeń zarówno szkoły publicznej, jak i prywatnej. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.
Źródłami udzielania pomocy materialnej są środki przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (właściwej ze względu na zakres podmiotowy prawa do pomocy materialnej). W gminie Sokolniki stypendia szkolne realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Pomoc materialna jest udzielana w celu:
• Zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
• Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia
• Wspierania edukacji uczniów zdolnych

O pomoc materialną mogą występować:
• Rodzice oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
• Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.
Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Stypendium szkolne, nazywane często socjalnym, przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Jest ono wypłacane w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium może być udzielone w formie:
• Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
• Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zarówno stypendium jak i zasiłek szkolny mogą być przyznane z urzędu albo na wniosek:
• Rodziców
• Pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka
• Dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka
Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

UCHWAŁA NR XXVII/177/2013 RADY GMINY SOKOLNIKI

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia