Home » Program rządowy 'Posiłek w szkole i w domu’ na lata 2019 – 2023

Program rządowy 'Posiłek w szkole i w domu’ na lata 2019 – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłku,
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1552,00  zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS w Sokolnikach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby i rodziny, których dochód przewyższa kwotę 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej a nie mogą własnym staraniem zapewnić sobie i rodzinie posiłku, mogą również zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do pracownika socjalnego GOPS – ta forma wsparcia realizowana jest poza Programem w oparciu o Uchwałę nr III/22/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Uchwała nr 140 (pdf)

 

UCHWAŁA NR 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Uchwała nr 140 (pdf)

UCHWAŁA NR III/22/18
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr III/22/18 (pdf)

Uchwała NR III/20/18
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 27 grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr III/20/18 (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia