Home » Program rządowy 'Posiłek w szkole i w domu’ na lata 2019 – 2023

Program rządowy 'Posiłek w szkole i w domu’ na lata 2019 – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłku,
  2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS w Sokolnikach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby i rodziny, których dochód przewyższa kwotę 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej a nie mogą własnym staraniem zapewnić sobie i rodzinie posiłku, mogą również zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do pracownika socjalnego GOPS – ta forma wsparcia realizowana jest poza Programem w oparciu o Uchwałę nr III/22/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Uchwała nr 140 (pdf)

UCHWAŁA NR III/22/18
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr III/22/18 (pdf)

Uchwała NR III/20/18
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 27 grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr III/20/18 (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel