Home » WZORY WNIOSKÓW DLA RODZIN 2021/2022

WZORY WNIOSKÓW DLA RODZIN 2021/2022

Nowe wzory wniosków
Minister określił nowe wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:

– świadczenia wychowawczego,
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kierował się przy tym treścią art. 13 ust. 23 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.), 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm. ),

Nowe wzory przeznaczone są do stosowania na bieżący okres, a także na okres 2021/2022.


Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022


Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny


Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne


Świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”


Świadczenia wychowawcze

Wzór wniosku (aktualizacja na dzień 29.06.2021) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – Becikowe

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) – wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.


Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022


Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie


Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022


Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.10.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
26.10.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel