Home » Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

Certyfikat

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/182/2020 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf

Uchwała nr XXVIII/182/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.pdf

Uchwała nr XXVIII/177/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania (pdf)

Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 marca 2014 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (pdf)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pdf)

Uchwała nr XXVIII/177/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania (pdf)

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (pdf)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (pdf)

Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem możesz w bezpieczny sposób zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu, policji, pedagogowi szkolnemu, pracownikowi ochrony zdrowia.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  wprowadzono wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Sokolnikach jest Ewa Szandała. Cele Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub na bieżąco w razie potrzeby. Grupy robocze odbywają się na bieżąco w ramach potrzeby.

W Gminie Sokolniki działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszeń w zakresie stosowania przemocy dokonywać można osobiście lub telefonicznie :

 • Kontakt do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie :
  Dzielnicowy rejonu 5
  sierż. sztab. Piotr Płachta
  telefon: 627 832 451 kom. 690 115 332 dzielnicowy.wieruszow5@wieruszow.ld.policja.gov.pl
 • Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach
  Telefon: ( 62) 78 46 190 zespol-gops@sokolniki.pl
  Poniedziałek 7.30 do 15.30
  Wtorek 7.30 do 17.00
  Środa 7.30 do 15.30
  Czwartek 7.30 do 15.30
  Piątek 7.30 do 14.00

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem PRZEMOCY ! 
Przerwij Milczenie! Reaguj!

Zespół Interdyscyplinarny
ds. przemocy w rodzinie
ul. Parkowa 6/3
98-420 Sokolniki

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.03.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia