Home » Pomoc prawna

Pomoc prawna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieruszowskiego zapraszamy do:

Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonego przez organizację pozarządową: Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie, która posiada pięć lokalizacji, min. w Sokolnikach:

– Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) godziny przyjęć: we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00

Bezpośrednio porad udziela: doradca obywatelski Patryk Wróbel w Sokolnikach.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Od 1 stycznia 2019r. istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie odpowiednio:

porady świadczone w Sokolnikach we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00 pod numerem telefonu 609 910 823 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
– sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
– nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 2020r.),
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
– porady dla osób zadłużonych.
– porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:
– lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
– przestępstw i wykroczeń, w tym min.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
– rodziny, w tym min.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
– dziedziczenia, w tym min.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
– opieki i kształcenia, w tym min.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
– własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym min.: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
– świadczeń i zasiłków w tym min. z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
– zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
– roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym min.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
– zatrudnienia, w tym min: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
– zdrowia, w tym min: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
– urzędów i sądów, w tym min: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.05.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
25.05.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel