Home » RODO

RODO

Inspektor Ochrony Danych:
Sławomir Mazur
(tel. 727931623 lub iod@sokolniki.pl)

WNIOSEK O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
  – telefonicznie: 62 78 46 190
  – listownie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6, lok. 3, 98-420 Sokolniki
  – e-mail: gops@sokolniki.pl
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: iod@sokolniki.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie czynności administracyjnych w myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w ramach realizacji zadań i udzielania świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  – w celu wykonania umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  – w celu podjęcia działań rozliczeniowych, które ciążą na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z wystawieniem faktur VAT, realizacją umowy, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  – w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Administratora usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach (odbiorcami danych są organy publiczne i podmioty będące stronami umów cywilno-prawnych o zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.
 5. Administrator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji konkretnego celu, w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  b) prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  c) prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  e) prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej

Klauzula informacyjna – dodatek dla gospodarstw domowych

Klauzula informacyjna dodatek węglowy

Klauzule informacyjne pomoc społeczna

Klauzula informacyjna – świadczenie 300 zł Ukraina
Klauzula informacyjna – bilet kredytowany
Klauzula informacyjna – interwencja kryzysowa
Klauzula informacyjna – nauka języka dla cudzoziemca
Klauzula informacyjna – pomoc na kontynuowanie nauki
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie pomocy na usamodzielnienie
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie rzeczowej na ekonomiczne usamodzielnienie
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie poradnictwa specjalistycznego
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie nieoprocentowanej pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie pracy socjalnej
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie przyznania posiłku
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie składki na ubezpieczenie społeczne
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie specjalnego zasiłku celowego
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie sprawienia pogrzebu
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie udzielenia schronienia
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie zapewnienia usług opiekuńczych
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki ustalone przez sąd
Klauzula informacyjna – świadczenie niepieniężne w formie zapewnienia niezbędnego ubrania
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie zasiłku okresowego
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Klauzula informacyjna – świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego

Klauzule informacyjne świadczenia społeczne

Klauzula informacyjna  w zakresie nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia
Klauzula informacyjna w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Klauzula informacyjna w zakresie pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych
Klauzula informacyjna rozpatrzenie i realizacja wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku świadczenia wypłacanego przez gminę na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku świadczenia rodzicielskiego
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku zapomogi wypłacanej przez gminę na podstawie art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Klauzula informacyjna w zakresie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego

Klauzula RODO dodatek osłonowy.pdf

Klauzula informacyjna – pomoc humanitarna Ukraińcom.pdf

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia