Home » Aktualności » Dodatek węglowy – informacja

Dodatek węglowy – informacja

Dodatek węglowy Logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania przewidzianego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 września 2022 r prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w której znowelizowano zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Najważniejsze zmiany, to:

  • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków , do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. Wydłużenie czasu na wypłatę pieniędzy z 30 do 60 dni powoduje, iż termin rozpatrzenia złożonych wniosków zostaje przesunięty. Zmiana dotyczy wszystkich, czyli także tych mieszkańców, którzy wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożyli jeszcze w sierpniu.

Więcej informacji udziela GOPS w Sokolnikach pod Nr tel 62 78 46 190.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia