Home » Aktualności » Świadczenia dla uczniów – nowy rok szkolny

Świadczenia dla uczniów – nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego to czas zwiększonych wydatków związanych z wyposażeniem dzieci do szkoły. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Jaka pomoc przysługuje uczniom i ich rodzicom lub opiekunom

Dzieci i młodzież w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać z następujących form wsparcia :

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,

Stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie a jednocześnie w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także wtedy, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 do 10 miesięcy.

Wniosek o stypendium należy złożyć do 15 września w siedzibie GOPS w Sokolnikach .

Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.

Zasiłek rodzinny z dodatkami:

  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • Prawo do zasiłku i dodatków przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym oraz osobom uczącym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością kryterium jest dochodowe wynosi 764 zł.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Jest to dodatek przyznawany rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami lub osobom uczącym się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje rodzicom lub opiekunom lub osobom uczącym się i jest przeznaczony na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje raz w roku. Można go uzyskać także na dzieci rozpoczynające „zerówkę”.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje rodzicom lub opiekunom lub osobom uczącym się. Przysługuje osobom, które zamieszkały lub dojeżdżają do miejscowości, w której chodzą do szkoły. Dodatek jest wypłacany 10 miesięcy, w okresie od września do czerwca.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów.

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek należy złożyć w GOPS w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

 

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia