Home » Aktualności » Świadczenia dla uczniów – nowy rok szkolny

Świadczenia dla uczniów – nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego to czas zwiększonych wydatków związanych z wyposażeniem dzieci do szkoły. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Jaka pomoc przysługuje uczniom i ich rodzicom lub opiekunom

Dzieci i młodzież w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać z następujących form wsparcia :

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,

Stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie a jednocześnie w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także wtedy, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 do 10 miesięcy.

Wniosek o stypendium należy złożyć do 15 września w siedzibie GOPS w Sokolnikach .

Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.

Zasiłek rodzinny z dodatkami:

  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • Prawo do zasiłku i dodatków przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym oraz osobom uczącym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością kryterium jest dochodowe wynosi 764 zł.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Jest to dodatek przyznawany rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami lub osobom uczącym się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje rodzicom lub opiekunom lub osobom uczącym się i jest przeznaczony na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje raz w roku. Można go uzyskać także na dzieci rozpoczynające „zerówkę”.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje rodzicom lub opiekunom lub osobom uczącym się. Przysługuje osobom, które zamieszkały lub dojeżdżają do miejscowości, w której chodzą do szkoły. Dodatek jest wypłacany 10 miesięcy, w okresie od września do czerwca.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów.

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek należy złożyć w GOPS w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

 

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia