Home » Aktualności » Orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności

GOPS w Sokolnikach informuje :

  • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 r.,A DNIEM 8 MARCA 2020r, zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020r.) złożony został w zespole orzekającym o niepełnosprawności kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.
  • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA PO DNIU 8 MARCA 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • W PRZYPADKU ZŁOŻONEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w okresie do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, zespół orzekający o niepełnosprawności może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka, wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga wydawania w tej sprawie zaświadczenia przez zespół orzekający o niepełnosprawności.
Z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu można kontaktować się:

  •  telefonicznie: tel. (43) 822 03 69
  • mailowo: pzon.sieradz@gmail.com
  • korespondencyjnie na adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

Informacji udziela także GOPS w Sokolnikach ( 62) 78 46190

Art.  15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia