Home » Aktualności » Orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności

GOPS w Sokolnikach informuje :

  • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 r.,A DNIEM 8 MARCA 2020r, zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020r.) złożony został w zespole orzekającym o niepełnosprawności kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.
  • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA PO DNIU 8 MARCA 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • W PRZYPADKU ZŁOŻONEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w okresie do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii, zespół orzekający o niepełnosprawności może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka, wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga wydawania w tej sprawie zaświadczenia przez zespół orzekający o niepełnosprawności.
Z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu można kontaktować się:

  •  telefonicznie: tel. (43) 822 03 69
  • mailowo: pzon.sieradz@gmail.com
  • korespondencyjnie na adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

Informacji udziela także GOPS w Sokolnikach ( 62) 78 46190

Art.  15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia