Home » Aktualności » ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Świadczenia Rodzinne dla Obywateli Ukrainy logoСімейні пільги для громадян УКРАЇНИ

Obywatele z Ukrainy, którzy przybyli do nas w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać w Polsce świadczenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby, które mają już PESEL, oprócz jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł, mogą skorzystać również ze świadczeń rodzinnych.

Zapraszamy osoby, które mają pod opieką dziecko tj. rodziców lub opiekunów tymczasowych, do złożenia wniosków o świadczenia rodzinne w siedzibie GOPS w Sokolnikach.

Świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

Rodziny z Ukrainy mogą skorzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Do ustalenia dochodu rodziny uwzględnia się jednak tylko osoby, które przebywają na terenie Polski.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i może wynosić od 95 do 135 zł na miesiąc na każde dziecko. W zależności do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina, może jeszcze otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatkowo można otrzymać także tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub świadczenie rodzicielskie.

Osoby, które mają pod opieką dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać dodatkowo świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny lub/i świadczenie pielęgnacyjne. Aby otrzymać te świadczenia, niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Formularze wniosków o świadczenia rodzinne (dwujęzyczne) dostępne są w GOPS w Sokolnikach. ul. Parkowa 6/3, 98-420 Sokolniki.

Druki wniosków dostępne są także na stronie Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ważne

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty wymagane do wniosku o świadczenia rodzinne np. akt urodzenia, wyroki sądowe itp., będące zasadniczym dowodem wpływającym na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, powinny być przetłumaczone urzędowo na język polski, co umożliwi prawidłową ocenę wyniku badania treści dokumentu.

Należy podać adres e-mail, nr telefonu oraz wpisać numer konta bankowego, uzupełnić podpisy pod koniecznymi oświadczeniami.

Więcej informacji pod Nr tel. 62 78 46 190

Сімейні пільги для громадян УКРАЇНИ

Громадяни з України, які прибули до нас у зв’язку з бойовими діями, можуть отримати пільги в Польщі для задоволення своїх життєвих потреб. Люди, які вже мають PESEL, окрім одноразової матеріальної допомоги у розмірі 300 злотих, можуть скористатися і сімейними пільгами. Запрошуємо людей, які доглядають за дитиною, тобто батьків чи тимчасових опікунів, подавати заяви на отримання сімейної допомоги в центрі GOPS у Сокольниках. Пільги нараховуються з місяця подання заяви. Сім’ї з України можуть скористатися пільгами на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Однак для визначення доходу сім’ї враховуються лише особи, які проживають у Польщі. Розмір допомоги залежить від віку дитини і може становити від 95 до 135 злотих на місяць для кожної дитини. Залежно від становища сім’ї вона все одно може отримувати надбавки до сімейної допомоги, напр. за народження дитини, догляд за дитиною під час відпустки по догляду за дитиною, одноосібне виховання дитини, виховання дитини у багатодітній родині, навчання та оздоровлення дитини-інваліда, початок навчального року, початок навчання у школі за межами місця проживання. Крім того, ви також можете отримати т. зв допомога на народження дитини, тобто одноразова допомога при народженні дитини або батьківська допомога. Особи, які доглядають за дитиною-інвалідом, можуть отримувати додаткові виплати по догляду: допомога по догляду та/або допомога по догляду. Для отримання цих пільг необхідна довідка про інвалідність або ступінь інвалідності дитини. Бланки заяв на сімейні пільги (двомовні) доступні в GOPS у Сокольниках. вул. Паркова 6/3, 98-420 Сокольники.

Форми заяв також доступні на веб-сайті Форми заяв на отримання сімейної допомоги громадянам України – Міністерство сім’ї та соціальної політики – сайт Gov.pl (www.gov.pl)

Важливо Усі іноземномовні документи, необхідні для оформлення сімейної допомоги, наприклад, свідоцтва про народження, рішення суду тощо, які є істотними доказами, що впливають на вирішення адміністративної справи, мають бути офіційно перекладені на польську мову, що дозволить правильно оцінити результат перевірки змісту документа. Введіть адресу електронної пошти, номер телефону та введіть номер банківського рахунку, заповніть підписи під необхідними деклараціями.

Додаткова інформація за тел.62 78 46 190

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia