Home » Aktualności » Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki, ćwiczenia szkolne, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie i inne książki pomocnicze rozwijające zainteresowania ucznia
 2. Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i inne mapy, globusy i inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe
 3. Plecak szkolny, tornister
 4. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego
 5. Strój sportowy, gimnastyczny na lekcje wychowania fizycznego:
  Koszulka, spodenki, spodnie sportowe, bluza sportowa, lub dres
 6. Odzież robocza i obuwie wymagane przez szkołę do odbywania praktyk zawodowych (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły że strój jest wymagany)
 7. Mundurki szkolne ( strój galowy wymagany przez szkołę – strój służący do reprezentowania organizacji działającej na terenie danej szkoły np. mundur harcerski, wojskowy)
 8. Przybory i materiały do nauki zawodu
 9. Artykuły szkolne: zeszyty, piórnik, materiały piśmiennicze np. flamastry, ołówki itp., do zajęć plastycznych np. farby, bloki, kleje plastelina, nożyczki itp., kalkulatory oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół
 10. Sprzęt komputerowy: tablet, komputer, laptop , oprogramowanie systemowe, części do komputera, koszty naprawy komputera, płyty CD, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki
 11. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (po dołączeniu stosownego potwierdzenia o uczęszczaniu dziecka na dane zajęcia)
 12. Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu – rower, rachunki za zajęcia sportowe – szkolne, jeśli uczeń bierze czynny udział w zajęciach sportowych i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych
 13. Biurko szkolne, krzesło do biurka – na cały okres nauki
 14. Inne materiały zakupione na potrzeby edukacyjne ucznia
 15. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a to: nauki języków obcych, zajęć wyrównawczych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, wyjazdów edukacyjnych, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, na wycieczki szkolne, zielone szkoły – przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza
 16. Abonament internetowy .

UWAGA

 1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
 3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe. Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
 4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.
 5. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

Wydatki nie kwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

 1. Opłaty wpisowego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego.
 2. Koszt udziału w innych imprezach nie mających charakteru edukacyjnego.

Więcej informacji GOPS Sokolniki ( 62) 78 46 190

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia