Home » Aktualności » GOPS w Sokolnikach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

GOPS w Sokolnikach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sokolnikach  poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie
 • pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych
 • nieposzlakowaną opinię
 • dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna
 • zameldowanie na terenie gminy Sokolniki

Zadania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie:

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego, w myśl art. 160 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym;
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed instytucjami;
 • sporządzanie sprawozdań dla sądu, nie rzadziej niż raz w roku;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie umotywowanych deklaracji w siedzibie GOPS w Sokolnikach przy ul. Parkowej 6/3,

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę i poproszeni o złożenie:

 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej;
 • Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych;
 • Oświadczenia o niekaralności;
 • Kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika GOPS w Sokolnikach Ewy Szandała pod nr tel. 62 78 46 190.

 • O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę.
 • Uwaga ! Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem w razie potrzeby sprawują opiekunki środowiskowe.
 • Ważne:
  Osoba, która zostanie ubezwłasnowolniona całkowicie, traci zdolność do czynności prawnych. Sąd ma obowiązek ustanowić dla niej opiekuna, który będzie jej przedstawicielem ustawowym, a więc będzie dbał o jej dobro oraz zabezpieczał jej interesy ( w tym majątek) – w praktyce oznacza to, że opiekun podejmuje wszelkie decyzje za tę osobę i podlega w tym zakresie kontroli sądu opiekuńczego.
 • W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.
  Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Za sprawowanie opieki wypłaca się wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia