Home » Pomoc prawna

Pomoc prawna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieruszowskiego zapraszamy do:

Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonego przez organizację pozarządową: Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie, która posiada pięć lokalizacji, min. w Sokolnikach:

– Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) godziny przyjęć: we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00

Bezpośrednio porad udziela: doradca obywatelski Patryk Wróbel w Sokolnikach.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Od 1 stycznia 2019r. istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie odpowiednio:

porady świadczone w Sokolnikach we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00 pod numerem telefonu 609 910 823 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
– sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
– nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 2020r.),
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
– porady dla osób zadłużonych.
– porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:
– lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
– przestępstw i wykroczeń, w tym min.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
– rodziny, w tym min.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
– dziedziczenia, w tym min.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
– opieki i kształcenia, w tym min.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
– własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym min.: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
– świadczeń i zasiłków w tym min. z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
– zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
– roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym min.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
– zatrudnienia, w tym min: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
– zdrowia, w tym min: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
– urzędów i sądów, w tym min: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.04.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.04.2021 r. 

Informator Seniora
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel